2 articles VAT

آماده گی برای MTD VAT

Making Tax Digital VAT یک ابتکار جدید و روشی ساده تر برای تهیه گزارش های VAT است که توسط اداره مالیات (HMRC) و دولت معرفی شده است.. در گذشته، بیشتر گزارش ها مربوط به ورودی ها و خروج های یک بیزینس بر روی کاغذ یا دربرنامه اکسل ثبت می شد. سپس توسط خودشان یا حسابدارشان…