2 articles مبانی

CalCal مبانی استفاده از

تنظیمات کسب و کار

جعبه تنظیمات اطلاعات کسب و کار شامل بسیاری از اطلاعات مهم CalCal نیاز به کسب و کار شما می دانم. به عنوان مثال ، هنگامی که یک فاکتور را ایجاد می کنید ، ممکن است بخواهید جزئیات تماس خود را نشان دهید. اگر شما با استفاده از مالیات بر ارزش افزوده CalCal و خود ارزیابی…