support has written 35 articles

آماده گی برای MTD VAT

Making Tax Digital VAT یک ابتکار جدید و روشی ساده تر برای تهیه گزارش های VAT است که توسط اداره مالیات (HMRC) و دولت معرفی شده است.. در گذشته، بیشتر گزارش ها مربوط به ورودی ها و خروج های یک بیزینس بر روی کاغذ یا دربرنامه اکسل ثبت می شد. سپس توسط خودشان یا حسابدارشان…

تنظیمات کسب و کار

جعبه تنظیمات اطلاعات کسب و کار شامل بسیاری از اطلاعات مهم CalCal نیاز به کسب و کار شما می دانم. به عنوان مثال ، هنگامی که یک فاکتور را ایجاد می کنید ، ممکن است بخواهید جزئیات تماس خود را نشان دهید. اگر شما با استفاده از مالیات بر ارزش افزوده CalCal و خود ارزیابی…